HIRDETMÉNY

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot hogy Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25. napján tartott ülésén a 4/2018.(I. 25.) határozatával elfogadta Domaháza Község Település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletét (TVR).A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (a továbbiakban: Tktv.) törvény 2. §-a értelmében:

(1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2) A települési önkormányzat ... a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

(3) A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.”

 

3. § (1) A településképi rendelet

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.”

 

Az TVR a www.domahaza.hu honlapon megtalálható, illetve a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Domaházi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A TVR felülvizsgálata bármikor lehetséges annak érdekében, hogy az mindig a valóságnak megfelelő, naprakész dokumentum lehessen. Erre figyelemmel várjuk észrevételeiket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

 

Rendelet megtekintése

 

Domaháza, 2018. május 3.

Elek István

polgármester